img2

VĚJÍŘ KLADNO z.s.

Program předškolní přípravy VĚJÍŘ KLADNO nabízí dětem a rodinám ze znevýhodněného prostředí efektivní přípravu na zápis do první třídy a na pobyt v předškolním zařízení. Reaguje na nejrůznější důvody rodin, které vedou k nezařazení dětí do mateřských škol, a připravuje děti na vstup do běžných prvních tříd základních škol. Důvodem nezařazení mohou být specifické vzdělávací potřeby (např. logopedické vady, opožděný rozvoj i učení, snížená adaptabilita, jazykové problémy atd.) nebo zmiňované sociální znevýhodnění. U těchto dětí předpokládáme, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj tak, aby se bezproblémově začlenily do výchovně – vzdělávacího procesu v první třídě běžné základní školy či školce. Program je tak prevencí případného neúspěchu ve školní docházce.

Okamžitá kapacita zařízení je až 20 dětí, výuka probíhá v pracovní dny od 7.30 do 15.00 hodin v Hajnově ul. 178, Kladno pod vedením pedagoga a asistentů. Provoz kopíruje školní rok. Obsahem výchovně vzdělávacího plánu je hudební, výtvarná, pracovní i tělesná výchova, vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků a rozumová výchova. Děti se účastní i kulturních a sportovních akcí a volnočasových aktivit, které nabízíme i jejich rodinám.

VĚJÍŘ Kladno takto umožňuje rodinám bezplatné zapojení dětí do předškolního vzdělávání a přispívá ke zvýšení hodnoty vzdělávání dítěte v rodině, vtahuje rodiče do procesu vzdělávání a připravuje rodiče na nastávající změnu v rodině, čímž snižuje riziko přesunu dítěte do školy speciální či praktické.

Od září 2016 nabízíme potřebným dětem od 1. tříd doučování přímo v jejich ZŠ. Pomáháme jim tak s adaptací ve škole a zvládnutím učiva. Ve spolupráci s učiteli také poskytujeme konzultace rodičům dětí, aby mohli dětem pomáhat s přípravou do školy a zvládli všechny související nároky. kromě doučování nabízíme dětem i hudební výuku a další odpolední aktivity pro podnětné a smysluplné trávení volného času.

Pravidelnou účastí v předškolním i dalších programech si děti osvojí základní sociálně – kulturní návyky, základní předškolní znalosti a dovednosti, naučí se fungovat v kolektivu dalších dětí, posilují schopnost soustředit se i odpočívat, poslouchat pokyny a fungovat v rámci daných pravidel. Předpokládáme i zajištění logopedické péče a dalších odborníků ve spolupráci s kladenskými organizacemi.

Rodiče dítěte mají možnost participovat na vzdělávání dítěte, dojde k posílení jejich dovedností potřebných pro vzdělávání dítěte a ke stabilizaci problémů, které zasahují domácnost dítěte a mohou mít vliv na přístup rodičů ke vzdělávání svých dětí. Tuto zkušenost a znalosti pak mohou uplatnit i při vzdělávání dalších svých dětí.

Rodiny s dětmi vstupují do programu kontaktováním v rámci terénní práce spolupracujících organizací nebo přicházejí na doporučení pracovnic OSPOD v městě Kladně a blízkém okolí, kurátorů, dětských lékařů, dále na základě doporučení pedagogicko psychologických pracovišť v dosahu města Kladna a dalších spolupracujících subjektů (např. azylové domy, neziskové organizace), které jsme již oslovili a budeme s nimi v kontaktu. Rodinám v nepříznivé situaci bude k dispozici sociální pracovnice.

Od září 2018 je k dispozici dětem od tří let dětská skupina, která má usnadnit jejich vstup do kolektivu.

Median – proč je náš projekt prospěšný

Předem vyloučené děti